ୟ-ଫଳା


କ୍   +  ୟ  କ୍ୟ  ଖ୍   +  ୟ  ଖ୍ୟ 

ଗ୍ୟ ଘ୍ୟ ଚ୍ୟ ଛ୍ୟ ଜ୍ୟ ଝ୍ୟ ଟ୍ୟ ଠ୍ୟ
ଡ୍ୟ ଢ୍ୟ ଣ୍ୟ ତ୍ୟ ଥ୍ୟ ଦ୍ୟ ଧ୍ୟ ନ୍ୟ

ଐକ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ବୈଦ୍ୟ ସଭ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ
ସାଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଶଯ୍ୟା ଖ୍ୟାତି ନିତ୍ୟ
ମୃତ୍ୟୁ ନ୍ୟାୟ ଭୃତ୍ୟ ସହ୍ୟ ଶ୍ୟାମ
ନସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ହାସ୍ୟ ବୈଷ୍ୟ ଶସ୍ୟ
ଅବଶ୍ୟ ଆଳସ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ
ସାହାଯ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ
ବ୍ୟବସାୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଧ୍ୟବସାୟ

କୁବାକ୍ୟ କେବେ ନକହିବ, ଆଳସ୍ୟ କେବେ ନକରିବ ।