ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର-୫

କ୍ + ତ୍ +

= କ୍ତ୍ର କ୍ତ୍ର
କ୍ + ଷ୍ + = କ୍ଷ୍ଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ
କ୍ + ଷ୍ + = କ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯକ୍ଷ୍ମା
କ୍ + ଷ୍ + = କ୍ଷ୍ୟ କ୍ଷ୍ୟ, ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଭକ୍ଷ୍ୟ
ଙ୍ + କ୍ + = ଙ୍କ୍ତ ଙ୍କ୍ତି
ଙ୍ + କ୍ + = ଙ୍କ୍ଷ ଆକାଙ୍କ୍ଷା
ଜ୍ + ଜ୍ + = ଜ୍ଜ୍ବ ଜ୍ଜ୍ବ
ଣ୍ + ଡ୍ + = ଣ୍ଡ୍ର ପୁଣ୍ଡ୍ର
ତ୍ + ତ୍ + = ତ୍ତ୍ବ ତ୍ତ୍ବ, ମହତ୍ତ୍ବ, ସତ୍ତ୍ବ
ତ୍ + ତ୍ + = ତ୍ତ୍ର ପୁତ୍ତ୍ର
ତ୍ + ମ୍ + = ତ୍ମ୍ୟ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ
ତ୍ + ସ୍ + = ତ୍ସ୍ନ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା
ତ୍ + ସ୍ + = ତ୍ସ୍ୟ ତ୍ସ୍ୟ
ନ୍ + ତ୍ + = ନ୍ତ୍ୟ ନ୍ତ୍ୟ
ନ୍ + ତ୍ + = ନ୍ତ୍ର ନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ
ନ୍ + ତ୍ + = ନ୍ତ୍ବ ସାନ୍ତ୍ବନା
ନ୍ + ଦ୍ + = ନ୍ଦ୍ର ନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଚନ୍ଦ୍ର
ନ୍ + ଦ୍ + = ନ୍ଦ୍ବ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ
ନ୍ + ଧ୍ + = ନ୍ଧ୍ର ନ୍ଧ୍ର
ନ୍ + ଧ୍ + = ନ୍ଧ୍ଯ ବିନ୍ଧ୍ୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା, ବନ୍ଧ୍ୟା
ନ୍ + ନ୍ + = ନ୍ନ୍ୟ ନ୍ନ୍ୟାସ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ
ମ୍ + ପ୍ + = ମ୍ପ୍ର ମ୍ପ୍ରତି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ
ମ୍ + ଭ୍ + = ମ୍ଭ୍ର ମ୍ଭ୍ରମ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ
ର୍ + ଚ୍ + = ର୍ଚ୍ଚ ର୍ଚ୍ଚନା, ଚର୍ଚ୍ଚା
ର୍ + ଛ୍ + = ର୍ଚ୍ଛ ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ମୂର୍ଚ୍ଛା
ର୍ + ଣ୍ + = ର୍ଣ୍ଣ ର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ
ର୍ + ତ୍ + = ର୍ତ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ, କୀର୍ତ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି
ର୍ + ଦ୍ + = ର୍ଦ୍ଦ ର୍ଦ୍ଦ
ର୍ + ଦ୍ + = ର୍ଦ୍ଧ ର୍ଦ୍ଧ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ବର୍ଦ୍ଧ
ର୍ + ତ୍ + = ର୍ତ୍ସ ର୍ତ୍ସନା
ର୍ + ଦ୍ + = ର୍ଦ୍ର ର୍ଦ୍ର
ର୍ + ଯ୍ + = ର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ
ର୍ + ଶ୍ + = ର୍ଶ୍ବ ପାର୍ଶ୍ବ, ପାରିପାର୍ଶ୍ବି
ଷ୍ + କ୍ + = ଷ୍କ୍ର ନିଷ୍କ୍ରି
ଷ୍ + ଟ୍ + = ଷ୍ଟ୍ର ଷ୍ଟ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ର
ଷ୍ + ପ୍ + = ଷ୍ପ୍ର ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ, ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ
ସ୍ + ତ୍ + = ସ୍ତ୍ର ସ୍ତ୍ର, ଶସ୍ତ୍ର, ଶାସ୍ତ୍ର, ବସ୍ତ୍ର
ସ୍ + ଥ୍ + = ସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ

ନ୍

+ ତ୍ + = ନ୍ତ୍ର ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର, ପାରତନ୍ତ୍ର
ର୍ + ତ୍ + ତ୍ +

=

ର୍ତ୍ତ୍ଯ
ର୍ତ୍ତ୍ଯ
ର୍ + ତ୍ + ତ୍ +

=

ର୍ତ୍ତ୍ର
ର୍ତ୍ତ୍ରୀ
ର୍ + ଦ୍ + ଧ୍ +

=

ର୍ଦ୍ଧ୍ବ
ର୍ଦ୍ଧ୍ବ