ର-ଫଳା

କ୍   +  ର  କ୍ର  ଖ୍   +  ର  ଖ୍ର 

ଗ୍ର

ଘ୍ର

ଚ୍ର

ଛ୍ର

ଜ୍ର

ଝ୍ର

ଟ୍ର

ଠ୍ର

ଡ୍ର

ଢ୍ର

ତ୍ର

ଥ୍ର

ଦ୍ର

ଧ୍ର

ପ୍ର

ଫ୍ର

ବ୍ର

ଭ୍ର

ମ୍ର

ଯ୍ର

ଶ୍ର

ଷ୍ର

ସ୍ର

ହ୍ର


ଚକ୍ର ବଜ୍ର ରୌଦ୍ର ଭ୍ରାତା ଗୃଧ୍ର ଛତ୍ର
ନିଦ୍ରା ପ୍ରିୟ ଗ୍ରାମ କ୍ରୀଡ଼ା ହ୍ରଦ ଚିତ୍ର
ଶୀଘ୍ର ତ୍ରାସ ମିତ୍ର ମୁଦ୍ରା ଶ୍ରମ ତାମ୍ର

ଗ୍ରହଣ ସମ୍ରାଟ ଶ୍ରୀମାନ ସମୁଦ୍ର ଶ୍ରବଣ
ପ୍ରବେଶ ଆଶ୍ରମ ଅନିଦ୍ରା ସହସ୍ର ପ୍ରକାଶ
ବିଶ୍ରାମ ହରିଦ୍ରା ପ୍ରଶଂସା କୃତ୍ରିମ ଭ୍ରମଣ

ପ୍ରଜାପତିଟି ହରଷରେ ,

ବସିଛି ଫୁଲର ଉପରେ ।

ପରିଶ୍ରମ କର ପ୍ରତି ଦିବସ ।

କଦାଚ ନହୁଅ ଆଳସ୍ୟବସ ।


ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଗ୍ରାମ ନଦୀର କୁଳରେ ।

ନଦୀସ୍ରୋତ ମିଶେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରଜଳରେ ।